Nagradna igra – Iščemo naj mariborski poljub

NAGRADNA IGRA: Iščemo naj mariborski poljub

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE “ Iščemo naj mariborski poljub »

 1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Vinag 1847, Na prehodu 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator). Organizator nagradne igre zagotovi nagrade in izvede nagradno ter poskrbi za izvedbo žrebanja vseh prejetih in pravilno izpolnjenih kupončkov.

 1. ČLEN: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamke organizatorja, promocija blagovne znamke Mariborčan in Mariborčanka ter posredno pospeševanje prodaje.

 1. ČLEN: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 24. 6 do vključno 2. 7. 2022 z objavo fotografije na družbenem omrežju Instagram ali Facebook po navodilih opredeljenih v tem členu. Nagradna igra se komunicira in oglašuje tudi na materialih, ki jih razdeljujejo promotorke v okviru festivala Lent.

Način sodelovanja:

V nagradni igri sodeluje vsak, ki na družbenem omrežju Instagram ali Facebook objavi fotografijo posneto s zabavnimi pripomočki – promo maketicami Vinag 1847,  ki jih na prizorišču Festivala Lent promovirajo promotorji organizatorja nagradne igre.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti v tekstu objave obvezno zapisana hashtaga nagradne igre #najlentovskipolljub  #Vinag1847  #Mariborčanka ali #Mariborčan

Poleg hashtagov se obvezno taga-označi @winecellarvinag.

Objava pa mora biti javnega značaja (»public«). Brez tega pogoja objava organizatorju ne bo vidna in je ne bo mogoče uvrstiti v nagradno igro. Z uporabo uradnih hashtagov nagradne igre se šteje, da uporabnik razume in se strinja s pogoji nagradne igre, ki so objavljeni v tem pravilniku.

Vsaka objava se šteje kot enkratni vnos v boben nagradnega žrebanja. Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, in sicer z različnimi objavami ali oddajo kupončka na stojnici Vinaga (nasproti Vodenega stolpa) ali oddajo promotorkam organizatorja.

Fotografija, ki prejme največ všečkov je zmagovalna fotografija.

Posameznik pa lahko sodeluje tudi na način, da izpolni kuponček in ga odda na stojnici podjetja Vinag 1847. S tem pridobi pravico do udeležbe v končnem žrebu.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta,
 • strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.vinag1847.si/nagradna-igra

 1. ČLEN: PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@vinag1847.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

 1. ČLEN: NAGRADE

Udeleženci nagradne igre sodelujejo:

 • Z objavo fotografije na IG in Fb

Nagrada za najbolj všečkano objavo: 1 x romantična večerja v kleti Vinag za dve osebi

 • Z izpolnitvijo nagradnega kupončka – sodelovanje v žrebu  

Nagrada: Voden ogled vinske kleti z degustacijo zate in tvoje frende (max število 10)

 1. ČLEN: IZBOR NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izborom nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Izbor nagrajencev bo potekal 5.7.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede iz nabora celotne množice sodelujočih in izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

 1. ČLEN: OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel kot zasebno sporočilo na družbenem omrežju Instagram ali Facebook, in sicer v nabiralnik uporabniškega imena, ki je bilo izžrebano. Nagrajenec se mora na sporočilo odzvati v roku 5 dni in posredovati vse zahtevane podatke za prevzem nagrade, ki so navedeni v 8. členu tega pravilnika.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega Instagram ali Facebook uporabniškega imena in fotografij s katerimi so sodelovali v nagradni igri na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.vinag1847.si/nagradna-igra najkasneje teden dni po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. ČLEN: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec pisno predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 1. ČLEN: SPLOŠNO O NAGRADAH

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

Je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;

v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 1. ČLEN: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen s tem, ko uporabnik prostovoljno objavi fotografijo iz osebnega profila IG ali FB.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Vinag 1847 moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@vinag1847.si ali po pošti na Vinag 1847, Na prehodu 20, 2000 Maribor. Nagradna igra traja od 24.6.2022 do vključno 2.7.2022 do 22. ure.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad
 • objave nagrajencev na spletni strani nagradne igre

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Vinag 1847 in/. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
 • lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@vinag1847.si . Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

 1. ČLEN: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

 1. ČLEN: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

 1. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@vinag1847.si.

Scroll to top